Helden Opvang

HeldenOpvang-Banner-jongen-hondje

pedagogisch beleid

‘Weten dat uw kind in goede handen is’

Marcella Janssen heeft met Helden Opvang een plek gecreëerd, waar kleinschaligheid, een liefdevolle en veilige omgeving, oog voor duurzaamheid en de ontwikkeling van elk jong kind voorop staan. Dat maakt Helden Opvang een plek waar kinderen, ouders en onze pedagogisch medewerkers elke dag weer met veel plezier naar toe komen.

 

Activiteitenprogramma

Optimale ontwikkeling en uitdaging

Bij Helden Opvang helpen wij kinderen om hun interesses en talenten te ontwikkelen. Alle aspecten komen aan bod die ervoor zorgen dat uw kind een fijne dag heeft. Wij creëren een leerrijke omgeving en stimuleren zo het zoek- en ontdekproces van de kinderen volop. Op alle vestigingen wordt wekelijks gewerkt met een uitdagend en gevarieerd activiteitenprogramma. Daarbij wordt er voor gezorgd dat de verschillende ontwikkelingsgebieden van jouw kind passend worden gestimuleerd, zoals de motorische ontwikkeling, de sociaal-emotionele ontwikkeling, de cognitieve ontwikkeling en de creatieve ontwikkeling.

Emmi Pikler

‘Ontwikkelingsstapjes’

Op de babygroepen van 0-2 jaar werken wij op basis van een visie die geïnspireerd is op het gedachtengoed van Emmi Pikler. In deze visie is het belangrijk dat de kinderen zich vrij kunnen bewegen in de ruimte. We onderkennen daarbij dat elk kind zich in zijn eigen tempo ontwikkelt en dat elk kind zijn mijlpalen op zijn eigen tempo bereikt, zoals rollen, kruipen, zitten en lopen. De pedagogisch medewerkers helpen alleen door te stimuleren en te observeren. Een baby blijft bewegingen herhalen en maakt zich zo vertrouwd met verschillende houdingen. 

 

De pedagogisch medewerkers zijn zichtbaar en hoorbaar aanwezig voor het kind en scheppen zo de voorwaarden waarbinnen het kind zich het beste kan ontwikkelen. De ruimte wordt aangepast op de verschillende ontwikkelingsfases van de kinderen. Als een kind bijvoorbeeld bezig is met tijgeren wordt het speelgoed uitdagend neergelegd zodat het kind gestimuleerd wordt om hier verder mee te oefenen. En er wordt bijvoorbeeld spelmateriaal op het klimplateau gelegd om kinderen te stimuleren om te klimmen. De pedagogisch medewerkers hebben allemaal ruime kennis van alle mini ontwikkelingsstapjes.

Pikler spelmateriaal

Zelf spelen heeft volgens de Pikler visie een positieve invloed op de autonomie van een kind. Een kind mag zelf bepalen waarmee hij speelt en voor hoelang. Op de groepen ligt veel Pikler spelmateriaal zoals, Pikler ballen, een kruipblok, trappetje en eenvoudige huishoudelijke materialen. Al het speelgoed is gemaakt van diverse materialen en heeft verschillende vormen. Het speelgoed is passief want wij zijn er van overtuigd dat je van passief speelgoed actieve kinderen krijgt! Voor de baby’s is het van belang dat ze het met hun handen, voeten, mond en lichaam kunnen ontdekken. Het speelgoed moet dus niet te zwaar zijn en een makkelijke vorm hebben om te kunnen pakken. Ons speelgoed sluit daarbij aan. De taak van de pedagogisch medewerkers is om goed te kijken waar de interesses van de kinderen liggen en waar ze zijn in hun ontwikkelingsfase. Zij zorgen er verder voor dat de ruimte goed is voorbereid.

Persoonlijke aandacht

Ook de verzorgingsmomenten zijn belangrijke momenten van contact en interactie met de kinderen. De pedagogisch medewerkers letten goed op de geluiden, mimiek en lichaamstaal van de kinderen. De pedagogisch medewerkers nemen bij de verzorging ook echt de tijd voor de kinderen. Tijdens deze verzorgingsmomenten krijgt het kind veel aandacht en het kind kan daarna vaak goed zelfstandig spelen.

Reggio Emillia

‘Eigen wereld ontdekken’

Op onze vestigingen wordt in de leeftijd van 2-12 jaar ook gewerkt volgens de visie van Reggio Emilia. Het belangrijkste begrip van Reggio Emilia is het competente kind. Dit betekent dat we vooral kijken naar wat een kind wel kan en niet wat een kind nog allemaal niet kan. Ook is het in de pedagogiek van Reggio Emilia belangrijk het kind zelf de wereld te laten ontdekken.

De visie van Reggio Emilia gaat uit van drie verschillende pedagogen die van invloed zijn op de ontwikkeling van het kind: de ruimte, de volwassenen en het kind zelf. Volgens pedagoog Loris Malaguzzi (oprichter van de visie van Reggio Emilia) heeft het kind 100 talen en nemen de volwassenen er 99 af. Door goed te kijken naar het kind en verschillende materialen aan het kind aan te bieden kan de volwassene ervoor zorgen dat het kind zijn eigen wereld ontdekt en dat niet alle talen van het kind worden afgenomen. We werken veel met zogenaamde “open” materialen zoals takken, knopen, veren en klei.

Vier opvoedingsdoelen

‘Zorg voor emotionele veiligheid’

Het pedagogisch beleid van Helden Opvang gaat uit van vier opvoedingsdoelen:

  1. Zorgen voor een gevoel van emotionele veiligheid
  2. Gelegenheid bieden om persoonlijke competenties te ontwikkelen
  3. Gelegenheid bieden om sociale competenties te ontwikkelen
  4. Kinderen de kans geven om zich waarden en normen eigen te maken.

Pedagogische medewerkers

‘Werk met hart en ziel’

De uitvoering van ons pedagogische beleid valt of staat met onze andere helden: onze pedagogisch medewerkers, zij doen hun werk met hart en ziel, met enthousiasme en met vakkennis. Deze professionele en liefdevolle medewerkers beschikken over alle benodigde diploma’s en de actuele kennis over de ontwikkeling van kinderen. De pedagogisch medewerkers bij Helden Opvang hebben oog voor de signalen die jouw kind geeft, daarbij wordt gekeken naar verbale en non-verbale signalen en de kenmerken van het welbevinden van het kind. Ook is er oog voor de intenties van jouw kind. Bij Helden Opvang gaan we er van uit dat het kind met al zijn gedrag een positieve bedoeling heeft.

De selectieprocedure voor onze pedagogisch medewerkers is zorgvuldig en streng. Uiteraard beschikt iedere medewerker over een geldig VOG (verklaring omtrent gedrag). Bij Helden Opvang wordt gewerkt volgens een duidelijke pedagogische filosofie.

 

Kwaliteitseisen

Helden Opvang voldoet aan alle wettelijke kwaliteitseisen. Helden Opvang optimaliseert voortdurend haar kwaliteitseisen op het gebied van pedagogiek, veiligheid en hygiëne. Alleen zo kunnen we de beste prestaties leveren. Ook onderhouden wij nauw contact met instellingen als de gemeente, de GGD en onze oudercommissies. Zo kunnen we (pedagogische) ontwikkelingen omzetten in protocollen, die nog beter aansluiten op uw wensen en behoeftes.

LRK- geregistreerd

Alle punten uit het beleid van Helden Opvang zijn overeenkomstig met de eisen van de Wet Kinderopvang en ons beleid voldoet aan de landelijke en gemeentelijke kwaliteitseisen. Dit komt tot uiting in de vergunning die elke locatie afzonderlijk heeft en in de registratie van elke vestiging in het Landelijk Register Kinderopvang.